Parafia św. Wawrzyńca
Nowy Sącz – Biegonice

Sakrament Małżeństwa

Narzeczeni winni zgłosić się osobiście w kancelarii parafii narzeczonej lub narzeczonego na 3 miesiące przed ślubem. W naszej parafii zapraszamy narzeczonych w środy po wieczornej Mszy św. lub po wcześniejszym ustaleniu terminu.

Należy przedstawić:

• metryki chrztu św. (metryki do celów małżeńskich są ważne do 6 miesięcy)

• zaświadczenie z Urzędu Stanu Cywilnego o braku przeszkód w prawie cywilnym (w wypadku ślubu konkordatowego) – ważne 6 miesięcy

• dokument z Urzędu Stanu Cywilnego o zawarciu ślubu cywilnego (w wypadku ślubu niekonkordatowego)

• dowody osobiste

• ostatnie świadectwo z religii (szkoła średnia lub zawodowa)

• świadectwo ukończenia Katechizacji Przedmałżeńskiej (Kurs Przedmałżeński)

• zaświadczenie o bierzmowaniu

• metrykę zgonu współmałżonka (w wypadku wdowców)

Parafia i termin ślubu.

Termin ślubu ustalamy na kilka miesięcy wcześniej w kancelarii parafialnej. Zwyczajowo ślub odbywa się w parafii narzeczonej, można go zawrzeć także w parafii narzeczonego. Zawarcie ślubu w innej parafii jest możliwe wyjątkowo wyłącznie za pisemną zgodą ks. proboszcza własnej parafii. Ogromna większość młodych zawiera obecnie tzw. ślub konkordatowy tylko w kościele, ponieważ powoduje on także skutki cywilne.

Zapowiedzi, poradnia rodzinna i sakrament pokuty.

Zapowiedzi głoszone są przynajmniej przez trzy kolejne niedziele w parafii narzeczonej i narzeczonego (najczęściej przez wywieszenie w gablocie przed kościołem), celem stwierdzenia czy nie istnieją przeszkody do zawarcia danego małżeństwa. Osoby wiedzące o ewentualnych przeszkodach są zobowiązane w sumieniu powiadomić o tym proboszcza parafii. Na zapowiedzi poza naszą parafią dajemy zanosząc pismo otrzymane podczas pierwszego spotkania w kancelarii parafialnej. Po wygłoszeniu zapowiedzi przynosimy do parafii ślubu świadectwo wygłoszonych zapowiedzi. Przed zawarciem małżeństwa należy również uczestniczyć w spotkaniach w poradni rodzinnej oraz w dniu skupienia. Celem dobrego przygotowania się duchowego do zawarcia tego sakramentu narzeczeni dwukrotnie winni przystąpić do spowiedzi św. przedślubnej. Spowiedź pierwsza winna mieć miejsce bezpośrednio po zapowiedziach; spowiedź druga w przeddzień ślubu (co nie wyklucza częstszej spowiedzi). Przy spowiedzi informujemy spowiednika, że jest to spowiedź przedślubna i dajemy mu kartkę do podpisu.

Spis wszystkich poradni rodzinnych w diecezji tarnowskiej, godziny ich pracy oraz dane kontaktowe można znaleźć tu: https://drtarnow.pl/dla-narzeczonych/spotkania-w-parafialnej-poradni-rodzinnej

Chętni pragnący skorzystać z elektronicznej rejestracji spotkania w Poradni Rodzinnej mogą to uczynić korzystając z formularza: https://drtarnow.pl/rejestracja