Parafia św. Wawrzyńca
Nowy Sącz – Biegonice

Chrzest Św.

Chrystus Pan naucza: „Jeśli się ktoś nie odrodzi z wody i z Ducha Świętego, nie może wejść do królestwa Bożego” (J 3, 5) i wzywa: „Pozwólcie dzieciom przychodzić do mnie” (Mk 10, 14). Zaszczytnym prawem i obowiązkiem rodziców jest odpowiedzenie na to Boże wezwanie poprzez prośbę o chrzest ich dziecka i troskę o jego późniejszy wzrost w wierze.

Poniżej podajemy kilka zasad i przepisów Kościoła zawartych w „Instrukcji duszpasterskiej Episkopatu Polski o udzielaniu sakramentu chrztu świętego dzieciom”:

1. Chrzest dziecka powinien się odbyć w kościele parafialnym w miarę możliwości w ciągu miesiąca po urodzeniu dziecka

2. Jeśli dziecko znajdzie się w niebezpieczeństwie śmierci, ma być bezzwłocznie ochrzczone przy użyciu skróconego obrzędu. Gdy dziecko tak ochrzczone wyzdrowieje, rodzice przynoszą je do świątyni parafialnej, by je w obrzędzie liturgicznym przedstawić Kościołowi, spisać akt chrztu i otrzymać błogosławieństwo

3. W obrzędzie chrztu w kościele powinni wziąć udział ojciec i matka dziecka, którzy mają do spełnienia ważne zadania i czynności liturgiczne:

• publicznie proszą o chrzest dziecka,

• kreślą znak krzyża na czole dziecka,

• wyrzekają się szatana składają wyznanie swojej wiary

• matka niesie swoje dziecko do chrzcielnicy

4. Dla każdego dziecka rodzice wybierają chrzestnych: ojca i matkę. Chrzestni są przedstawicielami duchowej rodziny dziecka i reprezentują Kościół, w razie potrzeby mają wspierać rodziców w wychowaniu dziecka w wierze i zasadach moralności chrześcijańskiej. Składają oni podczas liturgii wyznanie wiary. Dlatego na chrzestnych nie można wybierać osób, które nie mogą szczerze złożyć tego wyznania. Chrzestni powinni posiadać następujące przymioty:

• wystarczającą dojrzałość do pełnienia swego zadania i ukończonych 16 lat;

• dojrzałość nadprzyrodzoną (wyrażającą się przez wcześniejsze przyjęcie sakramentów chrztu, bierzmowania i Eucharystii);

• przynależność do Kościoła Katolickiego i życie zgodne z wiarą. Chrzestnymi nie mogą być osoby żyjące „w małżeństwie” bez ślubu kościelnego, a także młodzież, która nie uczęszcza na katechizację.

Ojciec chrzestny nabywa dla dziecka świecę chrzcielną, zaś matka chrzestna przygotowuje symboliczną białą szatę. Te symbole, będące zarazem pamiątką chrztu, chrzestni przynoszą do kościoła na liturgię chrztu.

5. Chrzest dziecka powinien się odbywać zazwyczaj w niedzielę w dniu, w którym Kościół wspomina Zmartwychwstanie Pana. Należy dostosować się do godziny wyznaczonej na udzielanie chrztu.

6. Rodzice mają obowiązek zgłosić dziecko w kancelarii parafialnej przynajmniej na dwa tygodnie przed zamierzonym dniem chrztu, aby omówić z duszpasterzem sprawy związane z udzieleniem sakramentu, przedstawić chrzestnych i spisać akt chrztu

7. Akt chrztu dziecka spisuje się według danych zawartych w metryce Urzędu Stanu Cywilnego, której odpis należy przedstawić duszpasterzowi. Niech więc rodzice już wcześniej wybiorą dla swych dzieci imiona (przynajmniej jedno), które będą świadczyć o ich przynależności do Kościoła, to znaczy imiona świętych lub błogosławionych.

8. Przyjęcie, które rodzice urządzają dla chrzestnych, rodziny i przyjaciół na znak radości, że ich dziecko narodziło się w Chrystusie przez chrzest do życia wiecznego, musi mieć chrześcijański charakter i powinno być bezalkoholowe. Niech wszyscy uczestnicy przyjęcia pamiętają, że wśród nich obecny jest Chrystus, który zamieszkał w nowo ochrzczonym dziecku.

9. Aby chrzest swego dziecka przeżyć w duchu wdzięczności Bogu za Jego wielki dar i zjednoczyć się z uświęconym przez chrzest dzieckiem w miłości i łasce Chrystusa, rodzice, oczyszczeni w sakramencie pokuty, powinni przystąpić w dniu chrztu do Komunii św. Niech uczynią to również chrzestni, członkowie rodziny i przyjaciele, biorący udział w uroczystości.

10. Po udzieleniu chrztu, rodzice dziecka, wdzięczni Bogu i wierni podjętym zadaniom, mają obowiązek doprowadzić dziecko do poznania Boga, nauczyć je modlitwy, posyłać na katechizację i przygotować do uczestnictwa w Eucharystii i przyjęcia bierzmowania.

 

Zasady dotyczące sytuacji wyjątkowych:

1. Nie należy udzielać sakramentu chrztu św. małym dzieciom bez faktycznej wiedzy rodziców (opiekunów) lub wbrew ich woli.

2. Jeśli rodzice dziecka poprzestają na małżeństwie cywilnym, duszpasterz powinien starać się o doprowadzenie ich do zawarcia małżeństwa sakramentalnego przed chrztem dziecka. W przypadku wyraźnej odmowy, należy żądać na piśmie oświadczenia od rodziców dziecka i chrzestnych, że zobowiązują się wychować dziecko w wierze katolickiej. Również w wypadku, gdy rodzice żyją bez ślubu kościelnego z powodu przeszkód kanonicznych, należy żądać takiego oświadczenia. W wypadku, gdyby nie było nadziei na chrześcijańskie wychowanie dziecka w przyszłości ksiądz może odłożyć decyzję co do chrztu dziecka do czasu, aż ta sytuacja się zmieni.

3. W zetknięciu się z trudnymi lub zawikłanymi problemami z zakresu chrztu, duszpasterz, w poczuciu odpowiedzialności przed Bogiem za owoce łaski tego sakramentu, powinien w poszczególne wypadki dokładnie wnikać, rozpatrzyć je, a następnie podjąć odpowiednią decyzję, lub w razie potrzeby zwrócić się do Ordynariusza.

 

Zasady dotyczące udzielania chrztu św.
w parafii pw. św. Wawrzyńca w Nowym Sączu – Biegonicach:

Sakramentu Chrztu Świętego udzielamy w I i III niedzielę miesiąca podczas Mszy Świętej o godz. 10.30. W niebezpieczeństwie choroby dziecka (lub z innego BARDZO WAŻNEGO powodu) w innym czasie, po wcześniejszym uzgodnieniu w kancelarii parafialnej.

Przy zgłoszeniu (zapraszamy serdecznie rodziców dziecka do kancelarii) należy przedstawić następujące dokumenty:

• akt urodzenia dziecka z USC;

• akt ślubu kościelnego rodziców – jeżeli ślub zawierali w innej parafii;

• w przypadku, gdy dziecko jest spoza naszej parafii, wymagane jest pisemne pozwolenie od własnego proboszcza;

Rodzicami chrzestnymi mogą być:

• wierzący i praktykujący katolicy po ukończeniu 16 roku życia

• bierzmowani

• małżonkowie po zawarciu ślubu kościelnego

• uczniowie szkół średnich – uczęszczający na religię

Rodzice Chrzestni, którzy mieszkają w innej parafii winni dostarczyć przed chrztem dziecka zaświadczenie ze swojej parafii, że są godni zaszczytu bycia rodzicem chrzestnym.